100W IJOY RDTA and atomizer

Breakdown of the RDTA and Atomizer