OBS Crius RDTA Tank in Pieces

The Crius RDTA Tank taken apart