Wismec EXO Skeleton ES300 Kit

The box and parts to the Wismec EXO Skeleton